Technik Leśnik

Technik leśnik może znaleźć zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych; lasach samorządów lokalnych; w przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni; pracowniach usługowo-badawczych i marketingowych produktów leśnych; placówkach związanych z ochroną środowiska; biurach urządzania lasu i geodezji leśnej; parkach narodowych i krajobrazowych; placówkach naukowo-badawczych; w administracji państwowej i samorządowej (urzędy gminne, powiatowe, wojewódzkie), także w firmach prywatnych prowadzących działalność gospodarczą w lasach.